Oceňování nemovitostí

Ing. Kopáček Miroslav, Jabloňová 814, 537 01 Chrudim

soudní znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí

tel.: 469 623 679, 608 048 653

odhadce (tržní odhady pro ČMSS, RB, KB, GE, Hypo, aj.):


Nabídka odborných činností:

Znalecké posudky v oboru ekonomika – oceňování nemovitostí, zjištění ceny nemovitostí podle všech dosud platných vyhlášek.

 • zjištění ceny pro daň z převodu nemovitostí
 • zjištění ceny pro daň darovací a daň dědickou
 • ocenění nemovitostí pro vklad nemovitostí do majetku firmy
 • tržní oceňování nemovitosti

Realizuji znalecké posudky na pozemky, rodinné domy,  byty, garáže, bytové domy, chalupy a chaty, studny, ale také administrativní budovy, provozní objekty, inženýrské stavby, pozemky – stavební, ostatní, zemědělské (kromě lesních), trvalé porosty okrasné i ovocné (mimo lesů)

Použití

Účely, pro které je nutné či vhodné použít znalecký posudek, jsou exaktně vymezeny platnými právními předpisy, zejména pak zákon o investičních fondech a společnostech, o penzijních fondech, o dluhopisech, zákon o cenách, soustava daňových zákonů, občanský a obchodní zákoník, občanský soudní řád, zákon o konkursu a vyrovnání ad. Za správnost postupu a výpočtu uvedených ve znaleckém posudku a za dodržování právních předpisů nesu jako soudní znalec plnou odpovědnost a jsem povinen tyto skutečnosti obhájiti před orgány státní správy. Znaleckou činnost vykonávám nestranně a o skutečnostech, o nichž se při jejím výkonu dozvím, zachovávám přísnou mlčenlivost.

Právní služby - poskytuji komplexní služby - při prodeji, převodu a nájmu nemovitostí

 • právní služby a konzultace
 • zápisy a vklady na katastr nemovitostí
 • vyhotovení daňových přiznání daně z převodu nemovitostí
 • vyhotovení přiznání k dani z nemovitostí

Ostatní služby

 • vyhotovení pasportizace nemovitostí a dokumentace stávajícího stavu
 • inženýrská činnost a zajištění zpracování projektové dokumentace

Poradenství

 • poradenství v oboru „údržba a obnova budov“ a „hodnocení kvality stavebního díla a jeho částí“
 • ekonomické poradenství ve stavebnictví a na trhu nemovitostí
 • spolupráce s renomovanými architektonickými a projekčními kancelářemi, strategické plánování, využitelnost pozemků a nemovitostí  (???, ale klidně to tam asi můžu mít)

Co je potřeba pro zpracování ocenění? Orientační soupis - řeším individuálně

 • výpis z listu vlastnictví – vždy nutné!!
 • kopie katastrální mapy (případně pozemkové) – vždy nutné!!
 • geometrické plány
 • zjištění stáří všech objektů
 • dokumentace ke stavbám
 • korespondence se stavebním úřadem
 • územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby
 • dříve vypracované znalecké posudky
 • nájemní smlouvy na byty a nebytové prostory

Podklady pro ocenění pronajatých nemovitostí:

 • roční nájemné bez služeb
 • daň z nemovitosti
 • pojistné
 • náklady na údržbu a správu
 • odpisy
 • uvedené podklady jsou pouze orientační

ORIENTAČNÍ CENÍK ZA VYPRACOVÁNÍ ZNALECKÝCH POSUDKŮ A TRŽNÍHO OCENĚNÍ:

a) pro daňové a jiné účely – posudky o administrativní ceně nemovitostí:

b) tržní ocenění - dohodou podle stavu, velikosti a hodnoty nemovitosti, příp. hodinovou sazbou od  350,- Kč/hod.

c) ostatní služby - ceny dohodou, hodinová sazba od 200,- Kč/hod.

K cenám posudků a služeb se připočítávají cestovní náklady ve výši dle platné vyhlášky o cestovních náhradách a hotové výdaje za obstarání dokladů, poštovné, právní služby (orientačně 500 – 700,- Kč/hod) - ve výši skutečně vynaložených nákladů.

Konečná kalkulace cen je závislá na složitosti zhotovení posudku, předaných podkladech, termínu vyhotovení a hodnotě nemovitosti. V případě zájmu zpracuji orientační kalkulaci.

Hlavní účely ocenění nemovitostí:

 • koupě a prodej majetku
 • daň z převodu nemovitosti
 • dědické řízení
 • daň darovací
 • majetkoprávní spory
 • rozdělení podílového vlastnictví
 • získání úvěru, hypotéky
 • zjištění výše nepeněžitého vkladu do obchodní společnost
 • exekuce
 • dražby
 • věcná břemena
 • stavebně technický stav stavby
 • při pasportizaci staveb
 • konzultace a poradenství pro investiční záměry

Koncesní listina

 • Vydal: Městský úřad Chrudim - obecní živnostenský úřad
 • Číslo jednací: OŽÚ/2622/05/Sx
 • Dne: 9.3.2005
 • Předmět podnikání: Oceňování majetku pro věci nemovité
 • IČO: 444 00 403

Kontakt

Ing. Miroslav Kopáček

Jabloňová 814

537 01 Chrudim IV

Tel., fax:+420 469 623 679, mob.: +420 608 048 653

e-mail: kopacekmir@gmail.com

www.kopacek-miroslav.cz

Odkaz na mapy.cz

Kancelář:

 • Pardubice - K Rozvodně 93, 530 09 Pardubice
 • Jihlava - Mlýnská 428/16, 586 01 Jihlava

Licence znaleckého ústavu A-Consult plus číslo 0592